• Search

  تربلینکا، بلزک، سوبیبور

  اردوگاه‌های ترانزیت عملیات راینهارد: بازماندگان اردوگاه‌ها
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  اگر تعدادی از یهودیان از روند اخراج به تربلینکا، بلزک و سوبیبور جان سالم بدر برده باشند، آیا این موضوع به این معنی است که این اردوگاه‌ها ترانزیتی بوده و…

  read more
  اردوگاه‌های ترانزیت عملیات راینهارد: اردوگاه مرگ بودند
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  از کجا بدانیم اردوگاه‌های عملیات راینهارد اردوگاه اعدام بوده و اردوگاه ترانزیت نبوده‌اند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد در تربلینکا، بلزک و سوبیبور اردوگاه اعدام نبوده‌اند.…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: تاخیرات آب‌وهوایی
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه آب‌وهوا باعث توقف یا مانع جسدسوزی دسته‌جمعی در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد نشده است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: شواهد بر این مسئله…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: بقایای دندان‌ها
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا فرآیند جسدسوزی در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد موجب از بین رفتن دندان‌های قربانیان نیز شده است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: اگر حدود ۱,۴۰۰,۰۰۰ یهودی در اردوگاه‌های مرگ عملیات…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: خرد کردن استخوان‌ها
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا در ناحیه مرگ (کشتار) در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد، فضای کافی برای خرد کردن استخوان‌های بجا مانده از جسدسوزی وجود داشته است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: در ناحیه…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: فضای کافی برای خاکسترها
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  آیا در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد، خاکستر ناشی از سوزاندن دسته‌جمعی اجساد در قبرها جا می‌شده است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: در اردوگاه مرگ بلزک در عملیات راینهارد مقدار…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: مقدار چوب
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد به چه مقدار هیزم برای جسدسوزی دسته‌جمعی نیاز بوده است؟ (بخش ۲ از ۲) انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: برای سوزاندن اجساد ۶۰۰,۰۰۰ یهودی به…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: عدم وجود چوب کافی
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد به چه مقدار هیزم برای جسدسوزی دسته‌جمعی نیاز بوده است؟ (بخش ۱ از ۲) انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: برای تامین سوخت آتش جسدسوزی در…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: سوزاندن اجساد
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا در اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد پس از آغاز جسدسوزی دسته‌جمعی امکان داشته است باقیمانده انسان‌ها به خودی خود به سوختن ادامه دهد؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: طبق شهادت…

  read more
  جسدسوزی دسته‌جمعی عملیات راینهارد: ریل‌هایی از جنس فولاد
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه در گریل‌های جسدسوزی اردوگاه‌های مرگ عملیات راینهارد از ریل‌های استاندارد استفاده می‌شده است؟ از کجا بدانیم استفاده از این ریل‌ها بعنوان گریل‌های جسدسوزی…

  read more