ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

سوزاندن اجساد به مقدار زیادی چوب نیاز داشت: قسمت 2 از 2

 

منکران هولوکاست می گویند:

96.000 تن چوب برای سوزاندن 600.000 جسد در بلزک مورد نیاز بود و آنها می پرسند این مقدار از کجا تأمین می شد.

مقدار برآورد مصرف چوب از سوی کارلو ماتوگنو، منکر ایتالیایی هولوکاست، که بر اردوگاههای عملیاتی رینهارد تأکید دارد، بسیار زیاد است. داده های خوبی درباره مقدار چوب موردنیاز برای سوزاندن تعداد زیادی از حیوانات مریض که باید نابود می شدند، در دسترس است. کارشناسان در این زمینه خاطر نشان می کنند که با یک "حساب سرانگشتی" تقریباً به همان اندازه وزن لاشه ها خرده چوب موردنیاز است. یعنی، برای 5 تن لاشه تقریباً به 4-5 تن خرده چوب نیاز است. اگر مقدار استخوان بیشتر بود، به خرده چوب کمتری نیاز بود.
بنابراین، با استفاده از این ارقام قابل اثبات، می توانیم مقدار چوب موردنیاز آلمانی ها را برای سوزاندن 600.000 جسد در بلزک تخمین بزنیم: 15.000.000 کیلوگرم جسد به 15.000.000 کیلوگرم یا حدود 15.000 تن متریک چوب نیاز داشت. بنابراین، ارقام 96.000 تن متریک ماتوگنو به اندازه حداقل 6 برابر بیشتر است.
چوب موردنیاز برای کوره های آدم سوزی در منطقه هر سه اردوگاه وجود داشت. کارگروه های یهودی بعضی اوقات از فاصله 5 کیلومتری چوب را می بریدند و روزانه به زحمت به اردوگاه می آوردند. چوب هم برای شعله ور کردن آتش کوره های آدم سوزی استفاده می شد و هم برای مرمت شاخه هایی که به هم بافته شده بودند تا بعنوان حصار برای پوشش استفاده شوند. برای شروع آتش جهت سوزاندن، شاخه های قدیمی ماده آتش زای خوبی بود.
  • توماس (تویوی) بلات که در سوبیبور جان سالم به در برده بود، به یاد می آورد که داوطلبانه برای افسر مأمور جنگل کار می کرد: "این کارهمچنین در خارج از سیم های خاردار اردوگاه هم انجام می شد. با بریدن درختان و جداکردن کنده آنها، این گروه ویژه چوب موردنیاز کوره آتش سوزی را فراهم می کرد."
  • بلات به یاد می آورد که "وقتی دیگر در مناطق مجاور نهالی نبود، او مرا مسئول گروهی می کرد که در جنگل برای بریدن درخت پیش روی می کردند."
عکسهای هوایی گرفته شده در سال 1940 قبل از تأسیس بلزک نشان می دهد که منطقه اردوگاه پوشیده از جنگل انبوه بود. عکس هوایی گرفته شده در سال 1945 (دو سال بعد از بستن اردوگاه) نشان می دهد درختان منطقه مجاور اردوگاه قطع شده بود که بعضی از آنها برای ساختن اردوگاه استفاده می شد. برطبق شهادت شاهدان عینی، چوب از مناطق داخل و اطراف اردوگاه تأمین می شد اما از مناطق خارج از عکس هم تأمین می شد. اگر درست برآورد شود، چوب موردنیاز همین مقدار بود. این عکسها در این سایت موجود است http://www.deathcamps.org/belzec/maps.html.
نتیجه گیری
برآورد ماتوگنو از چوب موردنیاز برای هر کیلوگرم اجساد 6 برابر بیشتر از برآورد معتبر است.
برطبق گزارش چندین تن از شاهدان عینی، چوب از اطراف اردوگاه و از مکانهای دیگر که کیلومترها دورتر بود آورده می شد و میزان جنگل زدایی در منطقه متناسب با مقدار چوب موردنیاز است.