ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

نمی توان در گوری به اندازه یک مرغدانی 80000 نفر را دفن کرد.

 

منکران هولوکاست می گویند:

غیر ممکن است آلمانی ها توانسته باشند "جمعیتی به اندازه تماشاچیان استادیوم رز باول" (حدود 80000 نفر) را در مکانی "به اندازه یک مرغدانی" دفن کرده باشند

منکر آمریکایی هولوکاست، در فیلمی مربوط به سوبیبور، ادعا می کند که کارل فرینزل، یکی از قاتلان بی رحم در اردوگاه، بر اساس مدارک سست و بی پایه درباره این گور کوچک غیرممکن محکوم شده است.

فرضیه غلط مشابه

محاسبات انکارکننده درباره اندازه و حجم گورهای دسته جمعی در سوبیبور بر اساس فرضیات غلط مشابهی است که او درباره بلزک و تربلینکا نیز بکار برده است. فضایی که او محاسبه می کند برای هر جسد مورد نیاز است نمایانگر اندازه یا حجم متوسط قربانی در این اردوگاه ها نیست. او روشی که اجساد به درون گورها پرتاب می شدند که در واقع فضای موجود را هدر می دهد بد نمایش می دهد. او از نقشه هایی استفاده می کند که برای اندازه یا فاصله بین موانع نشان داده شده بر روی آن متناسب نیست. بنابراین نمی توان از آنها به همان صورتی که فیلم ساز برای رسیدن به این نتیجه گیری درباره اندازه و این فضا استفاده کرده، استفاده کرد.
این اظهارنظرها در مقاله قبلی مورد بحث قرار گرفت (به "در اردوگاه ها فضای کافی برای گورهای دسته جمعی وجود ندارد" مراجعه کنید).

مدارک بیشتر درباره گورهای دسته جمعی در سوبیبور

  • در 1962 در هگن، آلمان، کارل فرینزل، یکی از محافظان بی رحم و بسیار ترسناک اس اس، برای فعالیت هایش در سوبیبور محکوم شد. او به دلیل بیرحمی هایش گناهکار شناخته شد و به زندان افتاد. دادگاه تخمین زد سوبیبور دارای "گودال های بزرگی بوده است. . . هر کدام با بلندی 60-50 متر، عرض 15-10 متر و حدود 7-5 متر عمق، دیواره های کناری به دلیل زمین شنی شیب دار بوده است." (حدود 196-164 فوت و 50-33 فوت و 23-17 فوت.)
  • این یافته ها طبق حفاری های اولیه در زمین سوبیبور در سال 2001 می باشد که توسط آندرژه کلا انجام شد که هفت گور دسته جمعی پیدا کرد.
  • بزرگترین گور پیدا شده توسط کلا 37 متر طول و 75 متر عرض و 4.5 متر عمق داشت (حدود 120 در 75 در 15 فوت).
  • شش گور دیگر 23 متر طول و 18 متر عرض و 4.5 متر عمق داشت (حدود 75 در 60 در 15 فوت).
تحقیقی که پروژه باستان شناسی سوبیبور نامیده می شود در حال حاضر در جریان است تا نقشه اردوگاه را نوسازی کند. تاکنون آنها وجود حداقل هفت گور دسته جمعی و محل ساختمان های اتاق گاز را مورد تأیید قرار داده اند.

نتیجه گیری

مدارک قانونی جدید نشان می دهد که اشارات فیلم ساز به اینکه گورهای دسته جمعی در سوبیبور اندازه ای در حدود یک "مرغدانی" داشته اند غلط است. او همان فرضیات ناقصی را بکار برد که برای محاسبه ظرفیت گورهای دسته جمعی در بلزک و تربلینکا استفاده کرده بود. واقعیت این است که تعداد زیادی اتاق برای گورها و کوره های آدم سوزی وجود داشته است.